Onze missie: Ieder kind verdient passend onderwijs met “Onderwijs van de toekomst voor het kind van nu”

Onze visie is erop is gericht de kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op onze complexe samenleving.    

  • Ervaren: We willen onderwijs bieden aan kinderen dat aansluit bij hun persoonlijke belevingswereld.
  • Leren: Ons onderwijsaanbod en onze leeromgeving is zo ingericht dat onze kinderen optimale leermogelijkheden worden aangeboden. Ook voor die kinderen die meer willen en kunnen leren hebben wij zorg en aandacht, evenals voor die kinderen die belemmeringen ervaren om zich de leerstof eigen te maken.
  • Presteren: Wij zoeken dagelijks naar mogelijkheden en kansen om het maximale uit kinderen te halen, waarbij we ons laten leiden door wat er van ons mag worden verwacht op het gebied van prestaties.    

Dit alles resulteert in de 3 pijlers van ons onderwijs:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Naast het cognitieve aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen
  • Gepersonaliseerd leren

Aan deze pijlers werken wij vanuit onze kernwaarden:

Vertrouwen is de basis van iedere relatie. Onze leerlingen gedijen in een sfeer van veiligheid, geborgenheid  en vertrouwen. Vertrouwen tussen ouders en school is de basis voor een voorspoedige ontwikkeling. Vertrouwen zorgt voor een hoge mate van welbevinden bij onze leerlingen.

Verantwoordelijkheid is de ultieme drijfveer voor ons handelen richting onze leerlingen. Wij zijn, samen met u, verantwoordelijk voor het slagen van uw kind op onze school. Samen met u gaan we voor optimale resultaten van onze leerlingen en leggen daarover in gesprek met elkaar verantwoording af. Ons onderwijsaanbod en onze leeromgeving richten wij zo in dat het al onze kinderen de kans biedt zoveel mogelijk te leren.

Betrokkenheid We willen dat de kinderen op onze school optimaal betrokken zijn bij hun eigen leerproces, doordat de kinderen samen met de leerkrachten doelen stellen en daar planmatig naar toe werken. De kinderen zijn zo mede eigenaar van hun eigen leerproces. We willen onderwijs bieden dat aansluit bij de persoonlijke belevingswereld van de kinderen, de wereld zoals zij die ‘ervaren’. De basis van onze communicatie is erop gericht dat ouders en leerkrachten dezelfde taal spreken naar, over en met de kinderen. Dit vraagt ook van ouders een grote betrokkenheid.

Onze kernwaarden zijn zichtbaar in ons gedrag: “Het zit wel SNOR op de Pijler” , Samen, Netjes, Open, Rustig